Beroep

Indien de promotor niet akkoord gaat met de beslissing over het ingediende bezwaar, tekent hij binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst aangetekend beroep aan ter attentie van de voorzitter van de geschillen- en beroepscommissie (per adres van het ESF-Agentschap, met een duidelijke formulering van de opmerkingen en cijfermatige gevolgen.)

Binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van dit beroep neemt de geschillen- en beroepscommissie een beslissing.

De geschillen- en beroepscommissie vergadert op de vastgestelde datum:
- de promotor krijgt de gelegenheid het beroep mondeling toe te lichten
- de programmamanager licht zijn/haar standpunt toe (maakt geen deel uit van de stemgerechtigde
leden)
- de geschillen- en beroepscommissie oordeelt op basis van de debatten op de zitting en de
documenten uit het projectarchief.

Na goedkeuring van het ontwerpverslag wordt het definitieve verslag aan de projectbeheerder overgemaakt en ontvangt de promotor het verslag ende overeenkomstige rapportbeslissing nadat deze ter ondertekening is voorgelegd aan de voorzitter van de geschillen- en beroepscommissie.

Op basis hiervan wordt de boekhouding verwittigd en kan de betalings- of terugvorderingsprocedure worden opgestart, wanneer het beroep leidt tot een bijkomende betaling of
terugvordering. Bij een eventuele terugvordering van gestorte gelden aan de promotor, kan het ESF-Agentschap verwijlintresten aanrekenen vanaf 30 kalenderdagen na verzending van de rapportbeslissing.

De promotor kan, bij niet akkoordverklaring met de beslissing van deze geschillen- en beroepscommissie, zich wenden tot de bevoegde rechtbank.

Bijlagen: