Gebruikersvoorwaarden

Door deze website (hierna de “Website) te bezoeken verklaart de bezoeker kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden :

1. Algemeen

De Website is een project van de vzw ESF-Agentschap Vlaanderen, Gasthuisstraat 35, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0476.731.541, RPR Brussel (hierna de “Websitehouder”).

Het correspondentie-e-mailadres van de Website is onthaalesf@esf.vlaanderen.be.

2. Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel de Websitehouder zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid, de volledigheid, de bruikbaarheid of het actueel karakter van deze informatie en behoudt zij zich het recht voor de informatie te wijzigen en te verbeteren.

De Websitehouder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de inhoud van de Website. In geen geval zal de Websitehouder aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer de Websitehouder op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

In geval van een betwisting in verband met enige elektronische communicaties met betrekking tot de Website, zijn enkel de technische gegevens van de Websitehouder bewijskrachtig.

3. Intellectuele eigendomsrechten en andere rechten

a. Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht, het databankrecht van producenten van databanken of andere rechten. Ook de op de Website aanwezige werken, zoals teksten, publicaties, esf-producten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht en/of andere intellectuele of exclusieve rechten beschermd. De Websitehouder is eigenaar van elk van deze rechten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, publieke mededeling, beschikbaarstelling, distributie, verspreiding, vertaling, bewerking, aanpassing, integratie, verhuring of uitlening in een andere website, onder welke vorm en op welke wijze en drager dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Websitehouder.

b. Merken en namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, zijn juridisch beschermd.

4. Hyperlinks naar websites van derden

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door de Websitehouder niet gecontroleerd en de Websitehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de Website van een hyperlink naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege de Websitehouders in

5. Geschillenbeslechting
Elk geschil tegen de Websitehouder in verband met de Website of de contractuele of buitencontractuele relatie tussen de Websitehouder en een bezoeker of andere persoon zal uitsluitend beslecht worden volgens Belgisch recht door de rechtbanken van Brussel.