Gendertip: Artlab

De maatschappij en de markt waarin we opereren veranderen razendsnel mede door digitalisering. Onze samenleving blijkt onvoldoende voorbereid op de daaruit vloeiende complexe uitdagingen die een hoge maatschappelijke betrokkenheid vereisen van zowel man, vrouw als non-binair geïdentificeerden. Het opleiden van mensen om te overleven in een veranderende omgeving is een moeilijke, maar heel belangrijke taak.

Digitale/technologische innovatie geeft ons de kans om ons al mens heruit te vinden, rigide (gender)structuren te elimineren en (gender)rollen te herdefiniëren als niet langer determinerend in de toekomstige samenleving en arbeidsmarkt. We komen niet tegemoet aan de noden van de toekomst zolang we niet elke burger opleiden om er een unieke plaats in te nemen.

‘Wat, indien we het discours rond gendergelijkheid op de arbeidsmarkt volledig overboord gooien?’ is de vraag die prominent aanwezig blijft binnen ons onderzoek rond gender in de nieuwe digitale cultuur. Digitale vooruitgang vraagt om het herzien van gegenderde verhoudingen die al eeuwenlang de sociale relaties tussen mensen bepalen. Artlab fungeert als tussenschakel, the missing link, tussen verschillende belanghebbenden in de zoektocht naar creatieve oplossingen die tegemoetkomen aan de grote vragen van onze tijd.

We onderzoeken welke competenties relevant zijn in de toekomst en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de talenten van de gehele wereldpopulatie, met als troef de grote diversiteit van mensen onderling. De whitepaper formuleert adviezen voor iedereen die zich wil voorbereiden op de steeds meer digitale arbeidsmarkt, maar kent een sterke focus op vrouwen. We willen de digitale input van vrouwen vergroten, hen stimuleren  eigen competenties en sterktes als vrouw zijnde des te meer relevant te maken en hen aanmoedigen om de toekomstige digitale cultuur mee vorm te geven.

Het rapport zal raadpleegbaar zijn begin 2021 en bevat eerst en vooral een algemene studie rond gendergelijkheid op de digitale arbeidsmarkt. Daarnaast formuleren we vijf bouwstenen als tool om zich als mens heruit te vinden en sociale structuren niet langer invloed te laten uit oefenen met betrekking tot onze plaats op de arbeidsmarkt en samenleving.

De dichotomie tussen rationele en emotionele persoonseigenschappen wordt geherdefinieerd in functie van de posities van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Digital humanhood focust op het gebruiken van digitaliteit om een grotere menselijke verbondenheid te bekomen. Het toelaten van het gevoel ‘verwondering’ wordt benaderd als een belangrijke bouwsteen om de toekomst mee te vormen. Verder komen ook zelfontplooiing en digitale geletterdheid aan bod. Kortom, een gids in de zoektocht naar onze plaats in een nieuwe samenleving.

To be continued!

www.artlab.digital
artlab@artcube.be