ESF-Ambassadeurs 2011

‘Kansenwerkvloer’ van Jobcentrum West-Vlaanderen
‘Talententrotter’ van POM Oost-Vlaanderen

‘DM@Work’ van Prevent

‘Kansenwerkvloer’ van Jobcentrum West-Vlaanderen

Jobcentrum West-Vlaanderen is een centrum dat binnen de provincie West-Vlaanderen werkzoekenden met een (arbeids)handicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt, maatschappelijk en sociaal wil integreren, via trajecten van opleiding en begeleiding in functie van een langdurige tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Het ESF project ‘Een Kansenwerkvloer’ kadert binnen een oproep van het ESF naar innovatie. Jobcentrum wil via de ontwikkeling van 5 producten – de ErgoBox, de ErgoKijk, de loon(kost)simulatie (met daarbinnen de Loongid(t)s voor werkzoekenden en de loonkostsimulatie voor werkgevers), Zicht op Werk en Verkocht! –  enerzijds werkzoekenden met een arbeidshandicap efficiënter begeleiden en anderzijds werkgevers sensibiliseren om hun werkvloer voor deze kansengroep open te stellen. Begeleiders, bemiddelaars kunnen zich via deze tools sterker positioneren tussen werkgevers en werkzoekenden. 

Contact:
Jobcentrum West-Vlaanderen
Mario Verzele
Koolskampstraat 24
8830 Gits
051 26 90 20
mario.verzele@jobcentrum-westvlaanderen.be

 

‘Talententrotter’ van POM Oost-Vlaanderen

Sinds 1 juni 2006 is de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen, als rechtsopvolger van de GOM Oost-Vlaanderen, dé uitvoerder van het sociaal-economisch beleid van de provincie. Door sociaal-economische projecten te ontwikkelen, te ondersteunen en uit te voeren, bevordert het de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen.

De Talenten Trotter was het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen SERR Gent en Rondom Gent en de POM Oost-Vlaanderen. De Talenten Trotter is een gids over competentiemanagement, die het eindresultaat was van het lerend netwerk competentiemanagement, en is vooral gehuldigd omwille van de vernieuwende kijk op competentiemanagement.  Meer bepaald biedt de Talenten Trotter een goede insteek voor een geïntegreerde aanpak doorheen alle fases van de Human Resources cyclus, gekoppeld aan de uitbouw van draagvlak doorheen gans de organisatie en rekening houdend met een aantal valkuilen eigen aan de methodiek van competentiemanagement. De Talenten Trotter bevat de leerpunten uit een aantal experimenten die doorgevoerd werden bij enkele pilootorganisaties uit de profit en social profit, onderbouwd en uitgewerkt met de expertise vanuit sectororganisaties, sociale partners en consultants.  Op die manier is de Talenten Trotter een gids geworden, die ook zeer bruikbaar is in andere organisaties.

Contact:
POM Oost-Vlaanderen
Anne Coetsier
Johan Schmidt
Seminariestraat 2
9000 Gent
Tel. 09 267 86 00
Anne.coetsier@gentrondomgent.be
Johan.schmidt@gentrondomgent.be

 

‘DM@Work’ van Prevent

Prevent is een multidisciplinair kennisinstituut gericht op de preventie van beroepsrisico's door de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de verbetering van de arbeidsorganisatie.

Omdat rond het thema jobbehoud en re-integratie van langdurig afwezige werknemers nog maar weinig praktische kennis voor bedrijven bestaat, startte Prevent in 2009 het ESF-project DM@Work. Het partnerschap ontwikkelde vier praktijkhandboeken, telkens één voor de sectoren gezondheids- en welzijnszorg, (petro)chemie en bouw en één voor de gehele privésector. Deze handboeken stellen op bevattelijke wijze het netwerk van betrokken actoren en de wettelijk ondersteuningsmaatregelen voor. Naast een schets van de specifieke knelpunten en kansen in de sectoren, biedt het handboek een gedetailleerd stappenplan met tools en aandachtspunten om een systematisch jobbehoud en re-integratiebeleid in de bedrijven op te zetten en uit te voeren.

De handboekkan je hier online bekijken. Gedrukte versies worden in beperkte oplage verspreid op evenementen georganiseerd door DM@Work.

De tools:

Behoeftedetectie
Berekening kosten
Bijlage reïntegratie
Interne communicatie
Plan van aanpak
Tools voor ziekteverzuim
Voorbeeldbrief  

Contact:
Prevent
Jenna Gailly
Adres
Telefoonnummer
jenna.gailly@prevent.be