Vrouwelijk ingenieur

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Onze arbeidsmarkt kampt met een nijpend tekort aan ingenieurs. Bovendien zijn vooral vrouwen ondervertegenwoordigd in dat beroep.

Het project Vrouwelijk Ingenieur wil meer technisch opgeleide vrouwen in technische beroepen krijgen en houden. De focus ligt op de instroom in de studie, de doorstroom naar en de verankering in het beroep. Ook wil dit project ervoor zorgen dat technisch opgeleide vrouwen gemakkelijker naar topfuncties kunnen opklimmen.

Product(en)

Videoportretten van ingenieurs
Uit focusgesprekken bleek dat zesdejaars uit wiskundige en wetenschappelijke richtingen een erg beperkt beeld hebben van wat een ingenieur is of doet. Velen weten niet dat een ingenieur zoveel meer kan dan bruggen bouwen.

Door een onvolledig of foutief beeld van een ingenieur laat men een ingenieursstudie vaak links liggen. Om die onjuiste beeldvorming tegen te gaan, maakte de KULeuven 8 videofragmenten van ingenieurs in het werkveld. Het zijn zeer diverse portretten, zowel qua beroep als qua hobby’s en interesses. Deze kan u hier terugvinden.

Tevredenheidsgraadmeter voor ingenieurs

De tevredenheidsgraadmeter is een soort bewustwordingsinstrument, met vragen die kritische zelfreflectie uitlokken. Deze vragen focussen op vier kwadranten: intrinsieke competenties, individuele waarden en normen, culturele en organisatorische factoren en factoren uit de directe leefomgeving.

Als resultaat krijg je een overzicht van de competenties waaraan je nog kan werken en de nodige tips om hiermee aan de slag te gaan.

Profielbepaling voor scholieren

Dit instrument toetst de mate waarin iemands competenties matchen met het profiel van een ingenieursstudent. Er wordt nagegaan of de leerling beschikt over de belangrijke ingenieurscompetenties die uit ons onderzoek naar voor kwamen.

Achteraf kunnen de leerlingen hun resultaat afdrukken. Deze feedback bevat ook een verwijzing naar studieadvies en het CLB, voor meer informatie of voor de bespreking van de resultaten.

‘Train-the-trainer’-pakketten

Het onderzoek onderscheidde een 16-tal competenties, die voor en door (vrouwelijke) ingenieurs belangrijk worden geacht. Rond een aantal van deze competenties organiseerde KULeuven 3 vormingsreeksen en 6 individuele coachingstrajecten voor vrouwelijke ingenieurs.

Van die vormingsreeksen en coachingstrajecten ontwikkelde KULeuven een ‘train-the-trainer’-pakket. Dit bestaat uit:

Onderzoeksresultaten

Omschrijving uitvoerders

Katholieke Universiteit Leuven
 

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33