Capacity Building Lokale Partnerschappen

Oproep
548

Wat?

Dit betreft een gesloten oproep voorbehouden voor een partnerschap dat minimaal bestaat uit VDAB en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), in het kader van de ter beschikking gestelde Europese REACT-EU-middelen.

De COVID-19 pandemie veroorzaakt een grote disruptie op onze Vlaamse arbeidsmarkt. Vastberaden pakken we in Vlaanderen de gevolgen van de coronacrisis aan, vanuit de doelstelling een veerkrachtige en inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren. We focussen op maatregelen en initiatieven rond drie assen: education, skills, labourmarket.

De thematische doelstelling REACT-EU ‘Crisisherstel bevorderen in de context van de COVID 19-pandemie en de sociale gevolgen ervan, en het voorbereiden van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie’ werd aan het programma ESF 2014-2020 toegevoegd.

Er werd afgesproken te voorzien in actie 5: Ondersteuning arbeidsmarkt lokale besturen. Er worden 10 miljoen euro REACT EU-middelen voorzien voor een samenwerking tussen de lokale actoren, waaronder lokale besturen en VDAB, voor het begeleiden van de meest kwetsbare doelgroepen met de bedoeling hen bij te staan in het opzetten en implementeren van acties die bijdragen aan de begeleiding en integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Uit eerdere ervaringen ontstond de nood aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen ESF, VDAB en lokale besturen, om samen met dienstverleners aan de slag te gaan om de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek te helpen, vanuit een relevante lokale schaal, in gans Vlaanderen.

Deze partnerschappen moeten erop gericht zijn niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek te helpen om, vanuit hun context, gehoord/gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, moet deze doelgroep ondersteuning krijgen vanuit de partnerschappen om zelf stappen te zetten om dergelijke participatie te realiseren. Dergelijke lokale, partnerschappen moeten bestaan uit diverse (publieke en niet publieke) actoren die vanuit complementaire capaciteiten een integrale, multidisciplinaire dienstverlening op maat verzekeren.

De oproep ‘Capacity Building Lokale Partnerschappen’ heeft als doel het voorbereiden en faciliteren van duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen in 2022 en 2023 door te investeren in de nodige kwantitatieve en kwalitatieve omkadering qua personeelsinzet en processen, zodat deze operationeel zijn vanaf januari 2024, wanneer de huidige werkingen onder het ESF-programma 2014-2020 zullen eindigen.

Wie?

Het indienen van een projectvoorstel is voorbehouden voor een partnerschap dat minimaal bestaat uit VDAB en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). Dit partnerschap kan eventueel aangevuld worden met lokale besturen (zowel kleinere lokale besturen als grootsteden)/samenwerkingsverbanden of andere actoren die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Acties?

De acties die onder de oproep ‘Capacity Building Lokale Partnerschappen’ vallen, hebben als doel lokale partnerschappen te faciliteren en voor te bereiden in 2022-2023.

We verwachten minimaal volgende activiteiten (deze opsomming is niet-limitatief):

  • Opleiding van toekomstige coaches en andere nodige rollen voor een goede start en ondersteuning van de werking van de partnerschappen vanaf 2024;
  • Het warm maken van (boven)lokale actoren en hen begeleiden in het transitieproces;
  • De vorming van de lokale partnerschappen faciliteren;
  • Opzetten van werkgroepen om steeds terugkerende hinderende knelpunten en uitdagingen aan te pakken en de (context en structuur rond) lokale partnerschappen voor te bereiden;
  • Projectsturing en opvolging;
  • Alle andere acties die nodig zijn voor een goede opstart en werking van de lokale partnerschappen vanaf 2024.

In de werkgroepen, de projectopvolging, de vorming van lokale partnerschappen en andere activiteiten waar relevant moeten cruciale stakeholders, waaronder zeker de SERV, lokale regisseurs werk/sociale economie en vertegenwoordigers van alle types lokale besturen, lokale/provinciale (al naargelang schaalkeuze) antennes van GTB, de lokale/provinciale werkingen van de sociale partners (werkgevers en werknemers), GOB’s, de lokale/provinciale antennes van de diverse “samenwerkingsverbanden” uit het werkveld naast andere actoren die representatief zijn voor de expertise die vandaag actief is op het terrein, betrokken worden.

Hoeveel?

Voor de oproep ‘Capacity Building Lokale Partnerschappen’ is een budget beschikbaar van 10.000.000,00 euro Europese REACT EU-middelen. Deze behoeven geen cofinanciering.

Hoe?

Een promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een begroting. Hiervoor stelt de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen sjablonen ter beschikking die verplicht te gebruiken zijn.

Wanneer?

U kunt een projectvoorstel binnen deze oproep indienen vanaf maandag 20 december 2021 met als uiterste indieningsdatum maandag 28 februari (middernacht). Afhankelijk van de datum van indiening van het projectvoorstel wordt de beslissing bekendgemaakt op het einde van de maand van indiening of ten laatste de maand die daarop volgt.

Looptijd?

Het goedgekeurde project in deze oproep heeft een looptijd van maximaal 24 maanden met als ultieme einddatum 31 december 2023, waarbij geen verlenging mogelijk is. De subsidiabele periode loopt van 1 januari 2022 tot uiterlijk deze einddatum.