Inclusieve Ondernemingen

Oproep
500

Wat?

Vlaanderen stelt zich tot doel om tijdens deze beleidslegislatuur de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen en meer mensen aan de slag te hebben.

Met deze oproep willen we daar toe bijdragen door ondernemingen en werkvloeren in Vlaanderen bewust te maken van de mogelijkheden van alle talenten op de arbeidsmarkt. Met een coherent aanbod willen we concrete handvaten aanreiken om de instroom en retentie van medewerkers op de werkvloer te ondersteunen.

De projecten vertrekken vanuit twee aanknopingspunten waarmee een onderneming, organisatie en/of werkvloer te maken heeft en waarrond een dienstverlening wordt uitgewerkt:

1) de invulling van vacatures rekening houdend met het beschikbare arbeidspotentieel (instroom)
2) werknemers duurzaam aan de slag houden in huidige of nieuwe functie of sector (retentie).

De promotoren bieden hiervoor een coherent ondersteuningsaanbod aan ondernemingen, zelfstandigen, organisaties, werknemers, werkzoekenden/inactieven en actoren in het sociaal overleg om dit structureel aan te pakken en stappen te zetten richting de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt.

Uitgangspunten zijn onder meer de hoge tewerkstellingsvraag in sommige sectoren, de onbenutte mogelijkheden van het beschikbare arbeidspotentieel, in het bijzonder werkzoekenden, niet-beroepsactieve groepen en werknemers die de transitie maken van werk naar werk. Tegelijk moet er ook aandacht kunnen zijn voor de mogelijke impact van economische disrupties en veranderingen, bv. de recente corona-crisis op de arbeidsmarkt, op de tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen.

De projecten nemen onder meer de reële rekruteringsbehoeften van ondernemingen als aanknopingspunt en formuleren een passend aanbod om de drempels tussen vraag (tewerkstellingsvraag ondernemingen) en aanbod (onbenut arbeidspotentieel) te verlagen.

Tegelijk komt het aanbod ook tegemoet aan de maatschappelijke rol die ondernemingen opnemen, om mensen duurzaam aan boord te houden, in het bijzonder de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Ze zetten zowel in op het ondersteunen van de onderneming in relatie tot de werkzoekenden en werknemer, de werknemer, als op het (structureel) adapteren (inclusief maken) van de ondernemingen en hun werkvloer.

We willen zo met een coherent aanbod concrete handvaten aanreiken voor zowel werkgevers als werknemers om een inclusieve onderneming, werkvloer en cultuur waar te maken. Tevens versterken we de positie van kwetsbare werknemers en werkzoekenden op scharniermomenten., zoals bij een economische crisis of een herstructurering.

De initiatieven zijn complementair met de bestaande initiatieven. Ze  bieden een geïntegreerd en vraaggericht 1ste lijns-aanbod op maat en verwijzen waar mogelijk en vereist door naar aansluitende initiatieven. Waar nodig vullen ze hiaten op. Ze zorgen voor de wisselwerking tussen bemiddeling en instroom, het ondersteunen van de ondernemingen bij het individuele instroomtraject of loopbaantraject van medewerkers en streven naar de structurele inbedding van HR-processen van inclusief ondernemen op de werkvloer.

Wie?

Met deze oproep richten we ons naar samenwerkingsverbanden die vanuit een integrale aanpak en complementaire expertise de doelgroepen ondersteunen. De projecten richten zich op een sluitend en geïntegreerd Vlaanderen breed aanbod.

Het kan onder meer gaan om samenwerkingsverbanden van (interprofessionele) werkgevers- en werknemersorganisaties, , experten, innovators, bemiddelings- en opleidingsactoren, taalactoren, edm, ..

Hoeveel?

Er is een oproepbudget van 13.600.000 Euro ESF en VCF middelen. Projecten worden voor 5.440.000 miljoen euro ESF middelen gefinancierd en met 8.160.000 euro middelen Vlaamse cofinanciering Beleidsdomein Werk (VCF).

Er is een resultaatsgerichte financiering voorzien voor de acties die direct de beoogde doelgroepen ondersteunen. De projecten maken een budget op in functie van de doelstellingen van het project, de schaal en het vooropgestelde bereik van de doelgroepen met een minimumbudget van 300.000 euro

Er is een eigen inbreng voorzien van 15% van de middelen. Elk goedgekeurd project heef recht op maximaal 34% ESF middelen en 51% middelen Vlaamse cofinanciering.

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker en de rapportering over de voortgang en het bereik van de acties.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 5 juni 2020. Projectvoorstellen indienen kan tot en met 20 juli 2020.

De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 oktober 2020 en lopen voor een periode van maximaal 27 maanden tot 31 december 2022.

INFOSESSIE

Op 16 juni organiseert ESF Vlaanderen een infosessie om deze oproep verder toe te lichten.

Inschrijven voor deze sessie is noodzakelijk.

 

Deadline: 
maandag, 20 juli, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 

Pieter Van Sande

Pieter Van Sande
T:
0473 42 75 34

Stefaan Windels

Stefaan Windels
T:
0468 15 93 18