Projectoproep 2018 ‘Begeleiding van de projecten 'outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit.'

De coördinerend minister van Armoedebestrijding kent een subsidie toe aan vijftien projecten voor ‘aanklampend werken naar gezinnen in armoede met een (zeer) lage werkintensiteit, waarbij ingezet wordt op de verhoging van de werkintensiteit binnen het gezin door een bredere ondersteuning voor het gehele gezin’. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep. op een actieve manier contact wordt gelegd met gezinnen waarvan de ouders beroepsmatig weinig tot niet actief zijn’.
Deze projecten lopen maximaal tot december 2019. Met de voorliggende projectoproep wenst de coördinerend minister een ondersteuningsaanbod voor deze projecten te subsidiëren.
Concreet wordt via deze subsidieoproep een organisatie gezocht om voorgenoemde projecten van 1 april 2018 tot 31 maart 2020 te ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat minimaal uit:

- het opzetten van een lerend netwerk dat minstens 2 keer per kalenderjaar samenkomt, bij een lokale werking en met inbreng van relevante expertise;
- voeling krijgen en houden met de projecten en hun (leer)vragen;
- bundelen van goede praktijken, knelpunten en oplossingen in duurzame instrumenten;
- disseminatie van de goede praktijken en de leereffecten uit de projecten;
- verantwoording en rapportering naar de Vlaamse overheid via een stuurgroep en een tussentijdse rapportage eind 2018.

Meer informatie vindt u in de subsidieoproep. Gelieve ons ten laatste op 16 februari 2018 een correct ingevuld aanvraagformulier te bezorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vlaamse overheid
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35, bus 30,
1030 Brussel
Fax: 02 553 33 60

Inhoudelijke vragen: An Van Cauwenberghe (02 553 32 37)
Koen Devroey (02 553 32 76)

Vragen bij de begroting: Marcel Lauwers (02 553 33 83)

E-mailadres: welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be