Twee nieuwe ESF-oproepen

Oproep Duaal Leren in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs bis

ESF Vlaanderen roept universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs op om proeftuinen duaal leren op te zetten, een visie op duaal leren uit te werken en een plan op te maken om duaal leren geleidelijk te verbreden en uit te rollen binnen een toekomstige decretaal kader.  
De proeftuinen die worden goedgekeurd gaan van start in het academiejaar 2021-2022 en worden in het daarop volgende jaar voortgezet of uitgebreid. Er worden duale trajecten gelopen met studenten en daarbij wordt in kaart gebracht wat de randvoorwaarden en modaliteiten zijn om duaal leren uit te rollen in de eigen onderwijscontext en bij uitbreiding in heel Vlaanderen. Aangezien het gaat om duaal leren neemt de werkcomponent uiteraard een substantieel deel in van het traject.

Geïnteresseerd? Lees hier alle details over de oproep.

Oproep opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen

ESF Vlaanderen roept paritair beheerde sectorfondsen, bedrijven en organisaties op om projecten in te dienen om hun kort- en middengeschoolde werknemers op te leiden in 21ste-eeuwse vaardigheden.
21ste-eeuwse vaardigheden vallen onder volgende 8 clusters: digitale geletterdheid, communiceren, creatief denken & handelen, kritisch denken, probleemoplossend denken & handelen, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering. In de oproepfiche vind je een duidelijke omschrijving van deze vaardigheden.
Bedrijven en organisaties kunnen tot 80.000 euro subsidie krijgen voor hun opleidingsproject. Ze kunnen daarbij interne lesgevers inschakelen of een beroep doen op externen. De lessen worden collectief georganiseerd, individuele lessen (één lesgever voor één deelnemer) zijn niet subsidiabel. Handig in coronatijden is de mogelijkheid om lessen via e-learning te organiseren.

Geïnteresseerd? Lees hier alle details over de oproep.

Nieuwe Europese AMIF-oproep

De Europese Commissie publiceerde op 15 oktober 2020 een nieuwe call voor transnationale projecten rond asiel, migratie en integratie. De thema’s zijn:

• Local integration strategies
• Reducing obstacles for migrants to access services
• Promoting migrants participation in integration policies
• Complementary pathways
• Victims of trafficking in human beings
• Migrant children transition to adulthood

U kan een voorstel indienen tot 16 februari 2021. Lees meer op de website van de Europese Commissie.