Welke lessen trekken we uit twee jaar samenwerken met ‘Activate Together’ rond outreach en activering?

Afgelopen dinsdag kwamen onze partners van het lerend netwerk ‘Activate Together’ voor het eerst fysiek samen sinds het uitbreken van de coronapandemie. We blikten terug op twee jaar samenwerken rond outreach en activering en formuleerden een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Wat hebben we geleerd en nemen we mee naar de toekomst? Je ontdekt het hier!

Het lerend netwerk ‘Activate Together’ werd in het leven geroepen om samenwerking binnen de ESF-oproepen ‘Outreach & Activering’ en ‘Tewerkstellingstrajecten’ te stimuleren. Beide oproepen zijn gericht op de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare, niet beroepsactieve of werkzoekende mensen. In totaal zijn er ruim 90 projecten opgestart binnen deze oproepen, verspreid over heel Vlaanderen.

 

Ruim 150 projectmedewerkers werden uitgenodigd om samen met ESF Vlaanderen en Hefboom, de beheerder van het lerend netwerk, te praten over de afgelopen twee jaar samenwerken. Dit biedt ESF en Hefboom niet enkel de mogelijkheid om drempels en aanbevelingen voor de toekomst in kaart te brengen, maar laat de partners ook toe om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden. Dat vertelt Nathalie van Jobpit Meetjesland:

“De verhalen en ervaringen hier zijn allemaal heel herkenbaar. Veel aanbevelingen komen ook echt overeen met hoe wij het ervaren in onze projecten. Het is fijn om te praten met mensen die in dezelfde situatie werken, en niet te moeten botsen op muren van ‘ja, maar’.”

 

Uit de verschillende sessies met partners uit het middenveld, zoals VDAB, VVSG en Netwerk tegen armoede, konden de deelnemers nuttige informatie putten om in hun werking te integreren:

Houria, BeCode Brussel: “De sessies met Unizo en VOKA over de arbeidsmarkt waren voor ons bijzonder interessant. We onthouden er vooral uit dat de arbeidskrapte geen reden mag zijn om gaatjes op te vullen. We moeten blijven inzetten op duurzame tewerkstelling voor onze mensen. Verder is er voor ons ook een rol weggelegd in het sensibiliseren van bedrijven, om hen duidelijk te maken dat er méér is dan enkel een cv en dat ze verder moeten kijken dan klassieke profielen. Talent blijkt niet enkel uit diploma’s, maar ook uit hobby’s of andere zaken.”

(Houria; rechts - BeCode Brussel)

Aanbevelingen voor de toekomst

Onze partner Hefboom heeft de belangrijkste aanbevelingen samengevat in een overzichtelijke publicatie. Deze vindt u onderaan dit artikel. We lichten er hieronder enkele uit.

Outreach? Zet de deur altijd open

Als we mensen willen bereiken, moeten we maken dat we zelf bereikbaar zijn. We moeten permanent de boodschap uitstralen dat de deur openstaat en blijft openstaan, ook als de projectdeelnemer de vorige keer niet kwam opdagen of een spelregel heeft gebroken. Geduld is daarbij onontbeerlijk.

Écht en onbevooroordeeld luisteren

De kwaliteit van de relatie is ontzettend belangrijk voor het succes van de begeleiding. Écht luisteren naar mensen speelt daarbij een grote rol: letterlijk onbevooroordeeld luisteren, zelfs als het niet over het werk of over het traject gaat. Van daaruit kunnen projectmedewerkers vervolgens vertrekken om verder te gaan met de begeleiding. Dit brengt wel een zeker spanningsveld met zich mee: hoe ver ga je als projectmedewerker in die nabijheid?

Rust en stabiliteit

Er rust enorm veel druk op de schouders van mensen in kwetsbare situaties. Ze ervaren geregeld stress en angst in zo’n activeringsverhaal. Het is voor deze mensen vaak een grote overwinning om rust, regelmaat en stabiliteit te creëren in hun leven. Beschikken over een daginvulling, zoals vrijwilligerswerk, en een toekomstperspectief zijn enorm belangrijk. Voltijdse tewerkstelling hoeft dus niet per se de maatstaf voor succes te zijn.

Tussenstappen en kronkelende lijnen

Outreach- en activeringstrajecten zijn geen rechtlijnige verhalen. Het zijn kronkelende lijnen, met stappen vooruit en achteruit. De complexiteit blijven zien is belangrijk, net als het erkennen van tussenstappen als vooruitgang. Wat niet wil zeggen dat er laag moet worden gemikt! Projectmedewerkers moeten de talenten van de mens voor hen blijven zien, en niet enkel de knelpunten, problemen, randvoorwaarden of rugzakjes.

Implementatie naast innovatie

Veel projecten ervaren de nood om meer op lange termijn te kunnen werken. Daarbij is het niet alleen belangrijk in te zetten op nieuwe invalshoeken en experimenten. We moeten ook zorgen dat lessen uit het verleden worden meegenomen en dat eerder ontwikkelde methodes en werkvormen verder verspreid raken.

Het gaat altijd over samenwerken

Geen enkele organisatie of project staat alleen in outreach of activering.  Goede afspraken en een werkzame structuur met partners is dus een belangrijke hefboom tot succes. Maar ook de communicatie met allerlei andere instanties speelt een grote rol. In het delen van informatie, transparant zijn over de visie of in werk maken van warme overdracht kunnen nog veel stappen vooruit gezet worden.

De volledige publicatie vindt u hier.