Tweede Kans. Een heroriënteringspakket met veel vormingsaspecten

Wat? Een heroriëntatiepakket met veel vormingsaspecten

De tool Tweede Kans helpt mensen die niet zo goed vertrouwd zijn met de Vlaamse arbeidsmarkt, bedrijfscultuur en arbeidsethiek om hun weg te vinden en zo door te groeien tot de jobs waarvan zij dromen. Hoofddoelstelling is de herpositionering van deze doelgroep met behulp van persoonsgerichte leermodules en begeleidingsinstrumenten die de mensen ‘empowert’. Tweede Kans biedt de organisatie ook een meerwaarde doordat het de medewerkers meer zelfredzaam maakt en dynamiserend werkt.

Hoe? Zeer concrete leermodules en hulp bij zelfbegeleiding

Tweede Kans behelst een reeks van duidelijke uitgetekende lessen die samen een traject vormen. Daarin zitten trainingen verwerkt om mensen te leren zichzelf te presenteren en naar voor te treden in een groep. Maken er ook deel van uit: communicatietraining, assertiviteitstraining, een methode voor zelfanalyse of profielbepaling evenals elementen van zelfstudie. Parallel is een deel van Tweede Kans ontwikkeld als een grote syllabus voor de cursisten/deelnemers en als een begeleidingspakket voor hun hr-begeleiders in de organisatie.

Voor wie? Geschoolde, maar minder mondige werknemers

Tweede Kans is toegankelijk voor hooggeschoolde allochtonen met voldoende kennis van het Nederlands, maar evenzeer voor autochtone medewerkers die niet erg vertrouwd zijn en zich nog niet zo goed thuis voelen op de arbeidsmarkt of in de bedrijfscultuur. De gehanteerde leermethodieken zijn vooral bruikbaar voor hooggeschoolden, maar zijn toegankelijk genoeg om op minder geschoolden los te laten. Sommige inhoud is toepasbaar op haast iedereen, mits wat aanpassing van de leermethodieken. 

Achtergrond: Oorspronkelijk voor geschoolde allochtonen

Het project heette oorspronkelijk K@ns en was bedoeld voor de (hoger) geschoolde allochtone werkzoekende die op deze manier ook maatschappelijke en arbeidsmarktoriëntatie kreeg, met het oog op (her) integratie op de arbeidsmarkt. Het project is via signalen uit het veldwerk ontstaan en mikte meteen op een combinatie van theorie met praktijk, het collectieve met het individuele, … Het beoogde ook de actieve deelname van de doelgroep en wou hun zelfredzaamheid aanscherpen. 
Tweede Kans: Een heroriëntatiepakket met veel vormingsaspecten

Auteurs en contacten

Voor meer info: Stebo, Nicole Meeusen: gewenste gegevens nog aan te vullen.Het project vertrok ook vanuit enkele achterliggende doelstellingen. Zo wou het een innovatieve economische activiteit stimuleren, met name het voorzien in huishoudelijke hulp voor gezinnen en ouderen, geënt op de maatschappelijke noden van alle betrokken stakeholders (werknemers, klanten, werkgevers, complementaire buurtdiensten, enz.). Daarnaast wou het de tewerkstelling bij vrouwen in Vlaanderen opkrikken door meer vrouwen te motiveren voor een zelfstandige onderneming in de huishoudelijke dienstverlening en door vrouwen uit kansengroepen (langdurig werklozen, allochtonen, …) te stimuleren om de een opleiding ‘Home Manager’ te volgen en zich zo op de arbeidsmarkt te herintegreren. Het project wou ook gelijke professionele kansen creëren voor vrouwen.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33